Allmäna Villkor

Ansvarsbestämmelser

 

 

Tillämplighet

 

Dessa bestämmelser är tillämpliga på samtliga tjänster som Spectrum Scandinavia AB (nedan ”Bolaget”) tillhandahåller, om inte annat särskilt överenskommits skriftligen mellan Bolaget och Kunden. Bestämmelserna reglerar uttömmande Bolagets ansvar vid utförande av Bolagets tjänster.

 

 

Begränsning av Bolagets ansvar

 

 

Ansvar för dröjsmål och fel

 

Bolaget ansvarar, med nedan angivna begränsningar, för dröjsmål och fel som beror på Bolagets försummelse.

 

Utför inte Bolaget tjänsten i rätt tid eller föreligger fel i utförd tjänst får Kunden, vid Bolagets försummelse, begära avhjälpande, prisavdrag.

Vid fel i utförd tjänst skall dock Kunden alltid bereda Bolaget möjlighet att inom skälig tid avhjälpa felet innan annan påföljd begärs.

 

Bolaget svarar inte i något fall för dröjsmål eller fel som beror på ambassad, konsulat, myndighet, transportör eller annan tredje man. Detta gäller även tredje man anlitad eller rekommenderad av Bolaget.

 

 

 

Ansvar i övrigt

 

Bolaget ansvarar, med nedan angivna begränsningar, för skada på eller förlust av dokument som beror på Bolagets försummelse.

 

Bolaget svarar, vid Bolagets försummelse, för skada på eller förlust av dokument som Kunden anförtrott Bolaget. Med dokument avses pass, visum, eller annan liknande handling. Vid angiven skada eller förlust åtar sig Bolaget att ersätta Kundens direkta kostnad för avhjälpande av skadan eller återanskaffning av förlorat dokument. Bolagets totala ansvar är dock begränsat till SEK 1.000 (ett tusen kr) per uppdrag.

 

Bolaget svarar inte i något fall för skada på eller förlust av dokument som beror på ambassad, konsulat, myndighet, transportör eller annan tredje man. Detta gäller även tredje man anlitad eller rekommenderad av Bolaget.

 

 

Indirekt skada

 

Bolaget svarar inte i något fall för indirekt skada. Med indirekt skada avses förlorad handelsvinst, förlorad inkomst, skada till följd av att tjänsten inte kunnat utnyttjas på avsett sätt, avtalsbrott i andra avtal, skada av ideell natur, och annan liknande skada.

 

 

Reklamation

 

Vill Kunden framställa krav på ansvar mot Bolaget skall han underrätta Bolaget skriftligen om detta senast två (2) veckor efter att Bolaget skulle ha slutfört avtalad tjänst. Sker inte reklamation i rätt tid eller på föreskrivet sätt förlorar Kunden rätten att framställa krav på ansvar mot Bolaget.

Bilder

Visum snabblänkar